Jauno inženieru nedēļa

Kā sasaistīt sportu ar ģeogrāfiju (“’Lidojošais Maiks”), ar fiziku (‘’Spēcīgais Briedis”), vizuālo mākslu ar informātiku (‘’Devītais vilnis”), ar ķīmiju (‘’Pamatkrāsas zinātnē”), vēsturi ar tehnisko grafiku ( “ Rīgas pils”), ar fiziku (“ Spilves kauja”)?

Jauno inženieru nedēļā (30.10. – 3.11.) RTU inženierzinātņu vidusskolas skolēni strādāja pie šiem un citiem, kopumā 15 starpdisciplināriem projektiem, sasaistot humanitāru tēmu ar tehnisku izpildījumu eksaktajos mācību priekšmetos, attīstot radošumu un ģenerējot idejas netradicionāliem inženiertehniskiem risinājumiem, lai izveidotu ko efektīvu un inovatīvu.

Rezultātā skolēni izstrādāja interaktīvu krustvārdu mīklu, kuru atminot  datorekrānā parādās I.Aivazovska glezna “Devītais vilnis”, izveidoja Mendeļejeva periodisko tabulu latgaliešu valodā, pielietojot matemātiskus aprēķinus un  izmantojot programmu Geogebra, konstruēja cepelīnu, Izveidoja Švarcvaldes pulksteni, IZV patvāri un citas interesantas lietas.

Tikšanās ar skolas atbalstītājiem

Šī gada 1. novembrī Rīgas Tehniskās universitātes un Inženierzinātņu vidusskolas vadība tikās ar skolas atbalstītājiem, lai iepazīstinātu viņus ar līdzšinējiem skolas un skolēnu sasniegumiem un ieskicētu tuvākos nākotnes plānus. Tikšanās laikā viesi devās ekskursijā pa skolu un vēroja, kā skolēni izstrādā “Jauno inženieru nedēļas” projektus. Pēc tam atbalstītāji kopīgi ar skolēniem veica praktisku uzdevumu nupat atklātajā IZV Radošajā laboratorijā un noslēgumā baudīja skolēnu muzikālos priekšnesumus.

Rebeka Anna Līpiņa piedalījās 29. Eiropas Savienības jauno zinātnieku konkursā

Šogad četri Latvijas 41. skolēnu zinātniskās konferences pētniecisko darbu laureāti devās uz 29. Eiropas Savienības jauno zinātnieku konkursu Tallinā, Igaunijā. Konkurss norisinājās no 22. septembra līdz 27. septembrim. Tallinā piedalījās 146 skolēni ar 89 darbiem no 38 valstīm. ES jauno zinātnieku konkurss ir daļa no programmas “Zinātne sabiedrībai un sadarbībā ar to” aktivitātēm, kuru vada Eiropas Komisijas Pētniecības un inovāciju ģenerāldirektorāts. 1989. gadā tika izveidots Eiropas Savienības jauno zinātnieku konkurss, lai veicinātu jauno zinātnieku sadarbības un apmaiņas iespējas. Konkurss sniedz skolēniem iespēju konkurēt ar vienaudžiem Eiropas līmenī, diskutēt ar vienaudžiem par savu darbu tēmām, kā arī iespēja klausīties izcilāko Eiropas zinātnieku lekcijas.

Latviju pārstāvēja mūsu skolas 12. klases skolniece Rebeka Anna Līpiņa ar darbu “Arilidēnmeldrumskābju sintēze un reakcijas” ķīmijā , kā arī Rīgas Juglas vidusskolas absolvente Dana Koniševska ar darbu “Dielektrisko īpašību optimizēšana NBT saturošos savienojumos” ķīmijā, un Rīgas 92. vidusskolas skolnieki Edvards Jānis Rečickis un Aleksandrs Jakovļevs ar darbu “Maģiskie polimondi” matemātikā.

Skolēniem konkursa laikā bija jāprezentē savs darbs ne tikai žūrijai, bet arī citiem dalībniekiem un apmeklētājiem. Latvijas jaunieši piesaistīja apmeklētāju uzmanību ar savu darbu vizuālo noformējumu. Konkurss skolēniem deva motivāciju izvirzīt jaunus mērķus un turpināt strādāt izvēlētajā zinātnes jomā.

Dalība 29. Eiropas Savienības jauno zinātnieku konkursā notiek ar Eiropas Sociālā fonda projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002) atbalstu.

 

No kreisās: M. Kalniņa, A. Kozlovska, S. Dreijalte, M. Grīne, D. Koniševska, A. Jakovļevs, E. J. Rečickis, L. Fjodorova, R. A. Līpiņa

 

Zinātnieku nakts RTU inženierzinātņu vidusskolā

Z inātkāre

I novācijas

N ākotne

Ā trums

T ehnoloģijas

N obels

E ksperiments

RTU inženierzinātņu vidusskolas skolēni interesentiem deva iespēju savu zinātkāri apmierināt  eksperimentējot ar krāsām, lāzeriem un luminiscenci, pārliecināties, ka ar matemātisku formulu palīdzību var arī zīmēt,  justies kā dzīvības pirmatklājējiem uz Marsa, uzzināt par skolas vēsturi dažādās svešvalodās un vēl redzēt un piedzīvot daudz ko interesantu.  Zinātnieku naktī pie mums viesojās vairāk kā 80 interesentu no Pļaviņām, Kazdangas, Rīgas u.c. skolām. Uz tikšanos nākamgad zinātnieku naktī!

Sporta diena RTU Atpūtas un sporta bāzē “Ronīši”

05.09. RTU inženierzinātņu vidusskolas jaunie 10.klases skolēni piedalījās aktīvās atpūtas un saliedētības dienā, kur aktīvi darojās komandās pildot dažādus sportiskus un radošus uzdevumus, kā arī spēlēja saliedētības spēles psihologa Līgas Efejas vadībā.

RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolēnus 1. septembrī sveic Latvijas Republikas Ministru prezidents Māris Kučinskis

«Mums ir jāatbalsta skolas, kas spēj piedāvāt precīzi mērķētu vidējo izglītību, attīstīt savu audzēkņu iedzimtās spējas un iepriekš iegūto izglītības pieredzi. Rīgas Tehniskā universitāte šai ziņā ir drosmīgs pionieris, kas, nepasakot to vārdos, uzņemas atbildību aizpildīt tukšos laukus starp vidējo un augstāko inženiertehnisko izglītību,» tā 1. septembrī, sveicot Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierzinātņu vidusskolas (IZV) skolēnus, uzsvēra Latvijas Republikas Ministru prezidents Māris Kučinskis.

«Skola pastāv tikai dažus gadus, bet tas jau ir veiksmes stāsts, kas stāsta visai Latvijas izglītības sistēmai par augstākā līmeņa standartiem, stāsta par skolu bez mācību valodas segregācijas. Stāsta par skolu, kurā visu nosaka prasmes un talants,» norādīja ministru prezidents.

Zinību dienas pasākumā piedalījās un klātesošos uzrunāja arī RTU rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis, kurš skolēniem izteica vēlējumu desmit gadu laikā kļūt par zinātņu doktoriem, uzverot, ka šādas iespējas skolēniem ir, un šī mērķa sasniegšanai aicināja izmantot visu RTU pieejamos resursus – gan tehnoloģisko nodrošinājumu un laboratorijas, gan personāla zināšanas un atbalstu.

Viesojoties RTU IZV, Ministru prezidents iepazinās arī ar skolas klases telpām un mācību nodrošinājumu. M. Kučinskis viesojās arī jaunajā RTU IZV skolēnu radošajā laboratorijā un izmantoja iespēju praktiski tajā padarboties. Laboratorijā, kura aprīkota ar nepieciešamajiem materiāliem un instrumentiem, skolēni varēs apgūt elektronikas un robotikas pamatus, kā arī realizēt savus projektus šajās jomās. Jaunā laboratorija būs arī RTU IZV Robotikas pulciņa mājvieta.

IZV 10. klasē konkursa kārtībā šogad uzņemti 24 talantīgi skolēni no visas Latvijas. Iespēja iestāties IZV ir, piedaloties un uzrādot labus rezultātus skolas rīkotajā Atklātajā inženierzinātņu olimpiādē, kā arī kārtojot iestājeksāmenu. Prioritāri skolā tiek uzņemti pretendenti, kuri uzrādījuši labus rezultātus valsts mācību olimpiādēs. Šis gads RTU IZV ir īpašs, jo skolā mācīsies visas trīs vidusskolas klases – 10., 11. un 12. klase, katrā 24 skolēni, bet mācību gada noslēgumā IZV būs pirmais 12. klases izlaidums.

RTU Inženierzinātņu vidusskolu dibināja 2015. gadā, lai dotu iespēju īpaši talantīgiem jauniešiem no visas Latvijas sagatavoties inženierzinātņu studijām. Īsajā pastāvēšanas laikā skola uzrādījusi spožus rezultātus, divus gadus pēc kārtas iegūstot pirmo vietu Ata Kronvalda fonda veidotajā labāko mazo skolu reitingā. IZV skolēni uzrādījuši izcilus rezultātus gan Latvijas līmeņa, gan starptautiskajās olimpiādēs.

01.09.2017. Ministru prezidents Māris Kučinskis piedalās 1.septembra svinīgajā pasākumā RTU IZV.

Izglītojošā darbnīca “Starppriekšmetu saikne kompetenču izglītības veidošanā angļu valodas priekšmetā”

Pirms jaunā mācību gada sākuma mūsu skolas angļu valodas skolotājs Guntis Zenfs vadīja izglītojošu darbnīcu “Starppriekšmetu saikne kompetenču izglītības veidošanā angļu valodas priekšmetā” starpnovadu (Ogres, Ķeguma, Lielvārdes, Aizkraukles, Mālpils) izglītības iestāžu pedagogu konferencē “Ceļā uz kompetencēm”, kā ar dalījās pieredzē par ERASMUS+ mobilitātes projekta ietvaros  apmeklētajiem  IELTS Teacher training kursiem, kuros  papildinātāja  angļu valodas apguves mācību metodiku skolā, lai  nodrošinātu skolēnu sagatavošanu IELTS eksāmenam.

Skolotāju konference “Dabaszinātnes un matemātika skolā efektīvi un radoši”

Šī gada metodiski praktiskajā Dabaszinātņu un matemātikas skolotāju konferencē “Dabaszinātnes un matemātika skolā efektīvi un radoši” mūsu skolotājas Virgīnija Vītola, Laura Fjodorova un Inguna Granta vadīja darbnīcu, kur dalījās pieredzē ar veiksmīgām metodiskajām idejām, iepazīstinot ar starppriekšmetu projektu “Viedā māja”.

„Izglītība izaugsmei 2017”

Jūnijā noslēdzies Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra organizētais skolu un pedagogu izglītības attīstības projekts „Izglītība izaugsmei 2017”

Projekta 2. aktivitātē Rīgas, Jūrmalas un Pierīgas skolu pedagogi piedalījās pedagogu radošās darbības konkursā „Radi. Rādi. Redzi.”, kura mērķis bija apzināt, popularizēt aktīvus un radošus pedagogus, kuri izmanto netradicionālas, inovatīvas mācību metodes, idejas un darba formas, attīstot skolēnos daudzveidīgas kompetences.

Konkursā tika iesniegti 37 pieteikumi. Pēc klātienes mācību stundu vērošanas uz forumu žūrija izvirzīja 21  pedagogu.  Forumā 21 labākais pedagogs prezentēja savu mācību stundu, kā, izmantojot dažādas netradicionālas, inovatīvas mācību metodes, idejas un darba formas, sasniegt izvirzītos mācību stundas mērķus un uzdevumus.

Forumā piedalījās arī mūsu skolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Marita Rozefelde un tika apbalvota ar Atzinības rakstu.

Apsveicam !

Ernests Tomass Auziņš uzvar LTV spēles “Gudrs, vēl gudrāks” pusfinālā!

RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolēns ar teju trīskāršu punktu pārsvaru uzvar gudrinieku sacensībās

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierzinātņu vidusskolas (IZV) 11. klases audzēknis Ernests Tomass Auziņš ar gandrīz trīskāršu punktu pārsvaru piektdien, 10. martā, uzvarēja LTV spēles «Gudrs, vēl gudrāks» pusfinālā. E. T. Auziņš, atbildot uz jautājumiem, nopelnīja 43 punktus, bet viņa pretiniece – tikai 17.

Skolēnu, skolotāju un vecāku iecienītajā LTV gudrinieku spēlē RTU IZV audzēkni atbalstīja ne tikai klasesbiedri, bet arī klases audzinātājs un angļu valodas skolotājs Guntis Zenfs.

Populārajā televīzijas spēlē Ernestam bija jāatbild ne tikai uz fizikas un ķīmijas jautājumiem, bet arī jānosauc skandināvu galvenais dievs, jādemonstrē zināšanas par to, kas ir inkorporācija, un kā senos laikos ārsti apmeklēja mēra slimniekus.

«Esmu priecīgs, jo mērķis ir sasniegts,» teic Ernests, kurš LTV raidījumā skatītājus ieved ne tikai IZV ikdienā, bet atklāj, ka ārpus skolas viņš apmeklē jauno biologu, fiziķu un mediķu skolu, pats padziļināti mācās bioloģiju. Turklāt aizrāvies ar klinšu kāpšanu.

Skolotājs G. Zenfs teic, ka Ernestam vienmēr ir kāds jautājums kabatā, kas izaicina gan skolēnus, gan skolotājus. Klases audzinātājs Ernestu nākotnē redz kā bioloģijas speciālistu ar angļu valodas iemaņām.

Lai kāds būs gudrinieku spēles fināla rezultāts, jau tagad ir skaidrs, ka Ernests kā pusfināla uzvarētājs kopā ar savu klasi piedalīsies 12. pasaules uguņošanas čempionātā.

RTU IZV izglītības programmas īstenošanu sāka 2015./2016. gadā. Patlaban skolā ir divas klases – 10. un 11. klase, katrā mācās 24 skolēni. IZV 2016. gadā ieguva 1. vietu un ceļojošo balvu «Lielā pūce» Ata Kronvalda fonda labāko mazo skolu reitingā.

 

Populāro LTV gudrinieku spēli arī 2016./2017. gada sezonā vada Valters Frīdenbergs un Kaspars Ozoliņš. Latvijas vispārizglītojošo skolu 5.–12. klases skolēni par gudrākā titulu katrā klašu grupā cīnīsies līdz pat pavasarim.

Spēlē var piedalīties ne tikai klātienē, bet spēlēt arī aplikācijas spēli mobilajās ierīcēs. Raidījuma ierakstus iespējams noskatīties LTV mājaslapā. (https://ltv.lsm.lv/lv/berniem/gudrs-vel-gudraks/)

Studentu piedalīšanos spēlē «Gudrs, vēl gudrāks» organizē RTU Sabiedrisko attiecību departaments sadarbībā ar RTU fakultātēm un Studentu parlamentu.

 

  1. marta LTV raidījums http://ltv.lsm.lv/lv/raksts/10.03.2017-gudrs-vel-gudraks.id92650/

 

Ernests_Auzins_gudrinieks