ĪSTENOTIE PROJEKTI

 

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības. Katram projektā iesaistītajam skolēnam semestra sākumā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un nodrošina atbalsta pasākumus šo risku mazināšanai: mācību priekšmetu un psihologu konsultācijas, kā arī kompensācijas sabiedriskajam transportam, ēdināšanai, dienesta viesnīcai un citiem mērķiem.


ES Programmēšanas nedēļa

Projekta mērķis – rosināt interesi par programmēšanu un parādītu ikvienam iespējas to pielietot ikdienā savu mērķu sasniegšanā. No 2019. gada 5. līdz 20. oktobrim norisinās Eiropas Savienības Programmēšanas nedēļa, jeb #CodeWeek.

Arī RTU IZV skolēni ir apliecinājuši dalību ES Programmēšanas nedēļā. Ieskaties ŠEIT.


Pasaules lielākā mācību stunda

Starptautiska izglītības akcija “ Pasaules lielākā mācību stunda”. Tā ir starptautiska izglītības akcija, kas vienlaikus norisinās gandrīz 100 pasaules valstīs. Tās mērķis ir iepazīstināt jauniešus ar 17 ilgtspējības attīstības mērķiem, ko ANO valstis ir kopīgi apņēmušās sasniegt līdz 2030. gadam un iesaistīt ikvienu to sasniegšanā. Šo akciju Latvijā organizē UNESCO LNK, atbalsta LR IZM un nevalstiskas organizācijas.

RTU IZV izveidoja unikālu mācību stundu “Kā palīdzēt mežam? Pētu un piedalos”, kā arī atzīmējās starptautiskajā akcijas saitē interaktīvajā kartē https://worldslargestlesson.globalgoals.org/map/index.html


ERASMUS+

Pirmās pamatdarbības mobilitātes projekts “ Angļu valodas mācību metodikas pilnveidošana RTU inženierzinātņu vidusskolā”.
RTU inženierzinātņu vidusskola ir saņēmusi apstiprinājumu projektam “ Angļu valodas mācību metodikas pilnveidošana RTU inženierzinātņu vidusskolā”. Projekts ilgst no 2016. gada 1. jūlija līdz 2017. gada 31. augustam.
Projekta ietvaros angļu valodas skolotājs apmeklēs IELTS Teacher training kursus, lai papildinātu angļu valodas apguves mācību metodiku inženierzinātņu vidusskolā, nodrošinot skolēnu sagatavošanu IELTS eksāmenam. Pēc kursu apmeklējuma , ievērojot angļu valodas mācību priekšmeta standartu un IELTS eksāmena sagatavošanas metodiku, tiks izstrādāta mācību priekšmeta autorprogramma, kā arī izstrādāta metodiskā semināra programma Latvijas skolu angļu valodas skolotājiem par sagatavošanos IELTS eksāmenu kārtošanai un novadīts seminārs.


Inženieris sākas ar citronu

Kampaņas “Inženieris sākas ar citronu” ietvaros RTU Inženierzinātņu vidusskola aicināja 5.-9. klašu skolēnus individuāli vai komandā līdz diviem dalībniekiem iegūt no augļiem vai dārzeņiem elektroenerģiju, iemūžināt eksperimentu video, ielādēt savā Youtube.com kanālā un reģistrēties IZV mājaslapā.


Jauno inženieru nedēļa

Jauno inženieru nedēļa ir starppriekšmetu projekts , kurā vispusīgi pārbauda skolēnu zināšanas, spēju paust un pamatot savu viedokli, pielietot savas tehniskās, radošās iemaņas individuāli un komandas darbā – ar komandu prezentācijām, prāta spēlēm, praktiskiem un radošiem inženieru uzdevumiem tiek īstenots reizi semestrī.


Atklātā inženierzinātņu olimpiāde

Atklātā inženierzinātņu olimpiāde ir ikgadēja olimpiāde 9. klašu skolēniem, kura tiek īstenota sadarbībā ar VISC parasti gada sākumā – janvārī, februārī, un kurā tiek pārbaudītas zināšanas inženierzinātnēs, to lietojuma prasmes un iemaņas. Ar jēdzienu inženierzinātnes šajā olimpiādē, tiek saprastas matemātikas, fizikas un ķīmijas mācību priekšmetu zināšanas un iemaņas, kā arī zināšanas informācijas tehnoloģijās, prasmes tās izmantot un vispārējā sapratne par notikumiem un procesiem dabā.


Torņu spēles

Video konkurss ” Torņu spēles”- ikgadējs konkurss 7.-9. klašu skolēniem ar mērķi veicināt skolēnu interesi par inženierzinātnēm, pētniecības un eksperimentālā darba apguvi., attīstīt skolēnu radošo domāšanu., veicināt skolēnu pašiniciatīvu, pašizpausmi, pašapziņu.


Inovators

Izgudrojumu konkurss 7.-9. klašu skolēnu komandām ” Inovators”- konkurss attīsta skolēnu radošo domāšanu, veicina skolēnu interesi par inženierzinātnēm, tehnisko jaunradi un zinātnisko pētniecību, veicina skolas mācību programmā apgūto zināšanu lietojumu praksē. Konkursa dalībnieku uzdevums ir izgudrot inovatīvu ierīci, kas palīdz atrisināt kādu konkrētu tehnisku problēmu vai piedāvāt uzlabojumus jau zināmām inženiertehniskām ierīcēm.


Zinātnieku nakts

IZV sadarbībā ar RTU atšifrēs, kas slēpjas zem vārda ZINĀTNE.
Z – ZINĀTKĀRE
I – INOVĀCIJA
N – NĀKOTNE
Ā – v=s/t
T – TEHNOLOĢIJAS
N – NOBELS
E – EKSPERIMENTS
RTU inženierzinātņu vidusskolas skolēni interesentiem deva iespēju savu zinātkāri apmierināt eksperimentējot ar krāsām, lāzeriem un luminiscenci, pārliecināties, ka ar matemātisku formulu palīdzību var arī zīmēt, justies kā dzīvības pirmatklājējiem uz Marsa, uzzināt par skolas vēsturi dažādās svešvalodās un vēl redzēt un piedzīvot daudz ko interesantu. Zinātnieku naktī pie mums viesojās vairāk kā 80 interesentu no Pļaviņām, Kazdangas, Rīgas u.c. skolām.