Inguna Granta

Matemātika

LASĪT VAIRĀK

Izglītība: Vispārējās vidējās izglītības matemātikas skolotājs.

Filozofija: Matemātika ir kā instruments citu zinātņu apguvē.

Skolotājas darba pieredze no 2005. gada. Papildus izglītība saistīta ar projektu izstrādi un vadību. Līdzdarbojusies mācību materiālu izveidē digitālajā vidē. Sistemātiski pilnveido matemātikas mācību procesu atbilstoši dabaszinātņu un matemātikas attīstības koncepcijai vispārējā izglītībā. Vada meistarklases un atklātās stundas citiem matemātikas skolotājiem. Guvusi pieredzi Eiropas kodolpētniecības centrā CERN (Šveicē).

Marita Rozefelde

Latviešu valoda, literatūra

LASĪT VAIRĀK

Izglītība: Izglītības zinātņu maģistrs.

Filozofija: Lai iznīcinātu kultūru, nav nepieciešams sadedzināt grāmatas; vienīgi jāpanāk, lai cilvēki pārstātu tās lasīt. (R.Bredberijs)

Skolotājas darba pieredze no 1987. gada. Piedalījusies studiju programmu izstrādē un sagatavošanā akreditācijai LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē. Ir projektu koordinatoru eksperte Eiropas Trešo valstspiederīgo integrācijas programmā. Piedalījusies metodisko materiālu un Valsts pārbaudes darbu izstrādē VISC. Pieredze pasākumu vadīšanā un organizēšanā.

Agra Lipsberga

Ģeogrāfija

LASĪT VAIRĀK

Izglītība: Ģeogrāfijas maģistrs.

Filozofija: Par ģeogrāfijas zināšanām var cilvēku gan apbrīnot, gan ienīst, jo viņš vienmēr pratīs novērtēt pasaulē notiekošos procesus un nepakļausies manipulācijām.

Skolotājas darba pieredze no 1977. gada. Darbojusies Rīgas rajona un Rīgas pilsētas Centra rajona ģeogrāfijas skolotāju metodiskajās apvienībās kā vadītāja. Vadījusi seminārus par interaktīvo karšu izmantošanu ģeogrāfijā, VISC un izdevniecības Lielvārds organizētos tālākizglītības kursus ģeogrāfijas skolotājiem. Speciāliste jaunāko mācību un tehnikas līdzekļu jomā. Veidojusi un vadījusi vairākas novadu olimpiādes ģeogrāfijā. Rīgas pilsētas zinātniski pētniecisko darbu Zemes zinātņu sekcijas galvenā recenzente. Vairākkārt iegūtas G.Ekerta starptautiskā mācību grāmatu izpētes institūta (Vācija, Braunšveiga) stipendijas. Vairāku publikāciju un grāmatu autore. Piedalās kā eksperte VISC jauno mācību standartu un programmu izstrādē.

Virgīnija Vītola

Fizika

LASĪT VAIRĀK

Izglītība: fizikas maģistrs, ar maģistra darbu ieguvusi apbalvojumu “Siemens ekselences balva”. Šobrīd studē doktorantūrā Cietvielu Fizikas nozarē.

Dzīves moto: Vienīgais, kas stāv pretī Taviem panākumiem, esi Tu pats

Skolotājas darba stāžs no 2012.gada. Vada Jauno Fiziķu skolu, mācību spēks RTU, regulāri uzstājas starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, zinātnisko rakstu autore un līdzautore. Saņēmusi Rīgas Domes Gada balvu par debiju interešu izglītībā.

Andrejs Liepiņš

Informātika, programmēšanas pamati

LASĪT VAIRĀK

Izglītība: Dabas zinātņu maģistra grāds datorzinātnēs, inženieris datorvadībā un datorzinātnē.

“Ir ļoti ātri jāskrien, lai tikai noturētos vietā.”
Alises piedzīvojumi Brīnumzemē, Luiss Kerols

Skolotāja darba pieredze no 2001.gada. Microsoft sertificēts speciālists. Apbalvots ar Izglītības ministrijas pateicības rakstiem, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas goda rakstiem un Ministru prezidenta Goda diplomu par skolēnu sagatavošanu starptautiskajām olimpiādēm. Kārļa Ulmaņa “Draudzīgā aicinājuma” fonda piemiņas medaļas ieguvējs. Guvis pieredzi Eiropas kodolpētniecības centrā CERN (Šveicē).

Ilze Siliņa

Vācu valoda

LASĪT VAIRĀK

Izglītība: pedagoģijas un filoloģijas maģistrs, filologa, pasniedzēja, tulka kvalifikācija.

Filozofija: Izglītība – vienīgais dievišķais un nemirstīgais mūsos, un divas lietas – saprāts un valoda – ir labākais cilvēkā (Plūtarhs).

Pedagoga darba pieredze no 1982. gada. Paralēli darbam IZV arī lektore RTU. Piedalījusies studiju programmas Tehniskā tulkošana izstrādē un sagatavošanā akreditācijai. Izstrādājusi mācību metodiskos materiālus, vadījusi un recenzējusi diplomdarbus. Specializējusies vācu valodas kā otrās svešvalodas mācīšanā. Pieredze darbā ar ārzemju studentiem. Vairākkārtēja Vācijas Akadēmiskā apmaiņas dienesta (DAAD) stipendiāte, LU doktorantūras skolas Letonika un starpkultūru pētījumi dalībniece. Piedalījusies starptautiskajās zinātniskajās konferencēs ar referātiem, vairāku publikāciju autore un līdzautore.Turpina pilnveidot profesionālo kompetenci, regulāri apmeklējot tālākizglītības kursus un seminārus.

Dace Bērtule

Bioloģija

LASĪT VAIRĀK

Izglītība: Dabaszinātņu maģistra grāds bioloģijā

Filozofija: Gribu, varu, spēju, daru!

Skolotājas darba pieredze no 2014. gada. Absolvējusi izglītības programmu “Iespējamā misija”. Strādā LU Starpnozaru izglītības un inovācijas centrā. Interešu izglītības pētniecības skolā “ Prātnieku laboratorija” veido un vada dabaszinātņu nodarbības Piedalās kā eksperte VISC projektā “ Skola 2030” jauno mācību standartu un programmu izstrādē.

Irīna Romanova

Krievu valoda

LASĪT VAIRĀK

Izglītība: Filoloģijas maģistrs, pedagoģijas maģistrs, pēcdiploma izglītība Lomonosova Maskavas Valsts universitātē, kvalifikācija – krievu valodas kā svešvalodas pasniedzēja.

Filozofija: «Valoda ir vide, kurā savienojas «Es» un pasaule.» (H. G. Gadamers.)

Par pasniedzēju strādā no 1994. gada. Papildu izglītība saistīta ar tehniskās literatūras tulkošanu. Specializējas mācību metodikas izstrādāšanā un praktisko nodarbību vadīšanā. Vairākus gadus vadījusi profesionālās tulkošanas praksi vācu-latviešu-krievu valodās. Vairāku speciālo mācību programmu autore. Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienesta (Deutscher Akademischer Austausch Dienst – DAAD) stipendiāte. Ieguvusi plašu starptautisko pieredzi dažādos semināros un vasaras akadēmijās, stažējusies vairākās Vācijas universitātēs. Vairāku zinātnisko publikāciju un tulkojumu autore.

Guntis Zenfs

Angļu valoda

LASĪT VAIRĀK

Izglītība: Pedagoģijas un psiholoģijas bakalaurs.

Filozofija: Mācīt man nozīmē parādīt redzēt, virziens, kurā skatīties-jāapgūst pašam.

Skolotāja darba pieredze no 2008. gada. Strādājis kā angļu valodas pasniedzējs valodu skolā. Strādājis ar IELTS un TOEFL eksāmeniem. Piedalījies Erasmus apmaiņas programmā skolotājiem – studējis Portugālē. Divu gadu darba pieredze Apvienotajā karalistē. Ieguvis balvas” Labākais klases audzinātājs” un „Konsekventākais skolotājs”, balvas “Jaunais skolotājs” laureāts. Mērķtiecīgi sevi pilnveido angļu valodas pasniegšanas meistarībā un CLIL metodes lietojumā. Strādājis par skolotāju metodisko apmācītāju (instruktoru). Studē MBA at RTU Riga Business School. Guvis pieredzi Eiropas kodolpētniecības centrā CERN (Šveicē).

Laura Fjodorova

Ķīmija

LASĪT VAIRĀK

Izglītība: dabaszinātņu maģistrs ķīmijā un ķīmijas didaktikā

Dzīves moto: nemitīga jaunu izaicinājumu meklēšana

Skolotāja darba pieredze no 1988.gada. Saņēmusi Rīgas Domes apbalvojumu “Zelta pildspalva”. Vairākkārtēji saņēmusi VISC Atzinības rakstus par skolēnu sagatavošanu Valsts ķīmijas olimpiādēm un Valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumiem. Apbalvota ar IZM Pateicības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu skolēnu pētniecības darbu vadīšanā, saņēmusi vairākus RTU Materiālzinātnes un Lietišķās Ķīmijas fakultātes apbalvojumus, vada skolotāju tālākizglītības kursus un seminārus, ir veidojusi videomateriālus un citus metodiskos materiālus ķīmijas kursa apguvei. Ir Latvijas Ķīmijas skolotāju asociācijas biedrs. Vada RSU Ķīmijas CE sagatavošanas kursus 12.klašu skolēniem. Piedalās projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”.

Aivars Eriņš

Fizika

LASĪT VAIRĀK

Izglītība: fizikas maģistra grāds

Dzīves moto: Dzīvo un kusties!

Skolotāja darba pieredze 30 gadi. Bijis konsultants ISEC, izstrādājis metodiskos materiālus fizikā. Ir vadījis kursus fizikas skolotājiem. Skolotājs darbojas kā eksperts, tai skaitā arī kā fizikas eksperts Latvenergo konkursā skolēniem “Eksperiments”. Ir arī RTU darbinieks.

Līga Kamola

Ekonomika

LASĪT VAIRĀK

Izglītība: Izglītības zinātņu maģistre un sabiedrības vadības maģistre, doktora grāda pretendente ekonomikas zinātnē.

Filozofija: Tu esi Drosmīgāks, nekā tev liekas, Stiprāks, nekā tev šķiet, un Gudrāks, nekā tu domā. (A. A. Milns)

Mācībspēka darba pieredze no 2008. gada. Specializējusies makroekonomikā un ekonomisko pētījumu metodoloģijā. Pētniecības intereses saistītas ar cilvēkkapitālu, izglītības ietekmi uz ekonomisko attīstību un reģionālo ekonomiku. Ir pieredze vairāku akadēmisku projektu realizācijā. Piedalījusies starptautiskās zinātniskās konferencēs, zinātnisko publikāciju autore. Urban Economics Association un Industrial Engineering and Operation Management biedre.

Ģirts Magone

Sports

LASĪT VAIRĀK

Izglītība: Izglītības zinātņu bakalaura akadēmiskais grāds sportā. Sporta skolotāja un basketbola vecākā trenera kvalifikācijas.

Filozofija: labs, labāks, vislabākais… Neapstājies, kamēr labs nekļūst par labāko, un labākais nekļūst par vislabāko. (Tims Dunkans)

Basketbola trenera un pedagoģiskā darba pieredze no 2008. gada. Ieguvis Bērnu un jauniešu nometņu vadītāja sertifikātu. Pieredze sporta darbu organizatora amatā.

Māris Zvaigzne

Vēsture

LASĪT VAIRĀK

Izglītība: humanitāro zinātņu maģistrs vēsturē, vēstures zinātņu doktora grāda pretendents

Dzīves moto: Historia magistra vitae est

Skolotāja darba pieredze no 2004.gada. Organizējis un vadījis seminārus vēstures skolotājiem un muzeju pedagogiem. Vadījis skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus un aktīvi darbojas Rīgas pilsētas izglītojamo zinātniskās konferences vēstures, politoloģijas un socioloģijas sekcijas darba organizēšanā un vadīšanā. Par radošu, inovatīvu un profesionālu pedagoģisko darbu, kā arī par ieguldījumu skolēnu izglītošanā un audzināšanā apbalvots ar LR Izglītības ministrijas un Rīgas Domes atzinības rakstiem. 2013.gadā ieguvis Rīgas pašvaldības balvu skolotājiem – “Zelta pildspalva”. Piedalījies starptautiskās zinātniskās konferencēs Latvijā un ārzemēs, ir vairāku zinātnisku rakstu autors.

Emīls Veide

Matemātika

LASĪT VAIRĀK

Izglītība: Dabaszinātņu maģistra grāds matemātikā

Filozofija: kurš grib, tas meklē iespējas

Skolotāja darba pieredze no 2010. gada, mācot astronomiju, matemātiku un dabaszinības. Absolvējis izglītības programmu “Iespējamā misija”, turpina darboties programmā kā kurators, atbalstot jaunos pedagogus. Vada astronomijas nodarbības Tehniskās jaunrades namā “Annas 2”, regulāri organizē debess novērojumus, dalās pieredzē fizikas un astronomijas skolotāju semināros. Iesaistās projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”, vadot tālākizglītības kursus skolotājiem.