AKTUĀLIE PROJEKTI

 

RTU Vertikāli integrēts projekts (VIP)

Vertikāli integrēts projekts (VIP) apvieno dažādu nozaru studējošos un skolēnus, ļaujot viņiem izstrādāt liela mēroga projektēšanas un izpētes darbu. Aktivitātes mērķis ir radīt iespēju skolēniem un dažādu studiju programmu un līmeņu (bakalaura, maģistrantūras, doktorantūras) studentiem sadarboties ilgtermiņa pētniecības projektā. Par dalību projektā skolēnu un studenti saņem stipendiju. Vairāk par projektu var uzzināt šeit un šeit. Labāko VIP darbu prezentācijas var noskatīties šeit.


Atbalsts priekšlaicīgai mācību pārtraukšanas samazināšanai

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības. Katram projektā iesaistītajam skolēnam semestra sākumā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un nodrošina atbalsta pasākumus šo risku mazināšanai: mācību priekšmetu un psihologu konsultācijas, kā arī kompensācijas sabiedriskajam transportam, ēdināšanai, dienesta viesnīcai un citiem mērķiem. Vairāk informācijas par projektu var atrast šeit.


Starptautisks jaunuzņēmumu (startup) projekts ChangeMakers

250 jaunieši no RTU IZV, Salacgrīvas vidusskolas, Viimis Valsts ģimnāzijas un Gustava Ādolfa ģimnāzijas Tallinā, Igaunijā, Varmdo ģimnāzijās Zviedrijā, Ālandu profesionālās skolas, kā arī Merikarvia vidusskolas un Eurajoki vidusskolas Somijā radīs ap 50 jaunuzņēmumus ilgtspējīgai videi. Skolēni darbosies starpnacionālās komandās līdz 2022.gada 30.novembrim. Projekta mērķi ir veicināt pētniecību, jauno tehnoloģiju pielietojumu, sekmēt novatorisku uzņēmējdarbības formu attīstību un uzlabot reģionālās politikas attīstību nodarbinātības un izglītības jomās. Projekta pirmajā semestrī dalībniekiem paredzētas mācības, kuru laikā skolēni no dažādām valstīm grupās pa 3 līdz 5 skolēniem radīs jaunuzņēmumus. Projekta laikā ir paredzētas divas klātienes tikšanās un iknedēļas saziņa tiešsaistē. Skolēniem palīdzēs eksperti no sadarbības universitātēm un mentori no uzņēmumiem.


Kompetenču pieeja mācību saturā (projekts “Skola2030”)

VISC īsteno projektu Nr.8.3.1.1/16/1/002 ” Kompetenču pieeja mācību saturā”. Projekta mērķis ir izstrādāt, aprobēt, pēctecīgi ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai vecumā no pirmsskolas gadiem līdz vidusskolai, kā rezultātā skolēni gūtu dzīvei mūsdienās nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes. Projekts ilgst no 2016. gada 17.oktobra līdz 2021. gada 16. oktobrim. Inženierzinātņu vidusskolas pedagogi piedalās kā eksperti VISC jauno mācību standartu un programmu izstrādē un vada tālākizglītības kursus skolotājiem. Vairāk informācijas – projekta mājaslapā.


RTU starpfakultāšu erudītu konkurss “Spice”

Ikgadējs erudītu konkurss, kurā skolēni var izzināt un apliecināt sevi gan individuāli, gan komandā, kā arī veicināt sabiedriskās aktivitātes un komunikāciju starp skolēniem un RTU studentiem. Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolas (RTU IZV) skolēnu komanda izcīnīja 1.vietu šajā konkursā gan 2017., gan 2018.gadā, bet 2019.gadā ieguva 2.vietu.


Atklātā inženierzinātņu olimpiāde

Atklātā inženierzinātņu olimpiāde ir ikgadēja olimpiāde 9. klašu skolēniem, kura tiek īstenota sadarbībā ar VISC parasti gada sākumā – janvārī, februārī, un kurā tiek pārbaudītas zināšanas inženierzinātnēs, to lietojuma prasmes un iemaņas. Ar jēdzienu inženierzinātnes šajā olimpiādē, tiek saprastas matemātikas, fizikas un ķīmijas mācību priekšmetu zināšanas un iemaņas, kā arī zināšanas informācijas tehnoloģijās, prasmes tās izmantot un vispārējā sapratne par notikumiem un procesiem dabā.


Eiropas Zinātnieku nakts

Eiropas Zinātnieku nakts ir Eiropas Komisijas iniciēts pasākums, kas notiek katru gadu rudenī, saistošā veidā skaidrojot zinātnes sasniegumus un ļaujot ikvienam interesentam ielūkoties zinātnisko laboratoriju darba noslēpumos. Katru gadu RTU IZV organizē Zinātnieku nakti citas skolas skolēniem RTU Zinātnieku nakts pasākumu ietvaros.


Iniciatīva “Latvijas skola soma”

Iniciatīva „Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.


Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001 SAM: 8.3.2.  Projekta mērķis ir palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai. Šī projekta ietvaros RTU IZV katru gadu organizē Atklāto inženierzinātņu olimpiādi Latvijas skolu 9. klašu skolēniem.


Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai

ESF Projekts “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (vienošanās Nr.8.3.2.1./16/I/002). Skolēnu dalība starptautiskās mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos.


Esri Eiropas ĢIS Skolu programma

SIA “Envirotech” kopā ar pasaulē vadošo ĢIS sistēmu ražotāju Esri, Eiropas Komisijas iniciatīvas ietvaros, vēlas palīdzēt ieinteresēt skolēnus digitālo prasmju apgūšanā, piedāvājot unikālu iespēju piedalīties Esri Eiropas ĢIS Skolu programmā. Vairāk informācijas par programmu var uzzināt šeit.


Projekts “Mācītspēks”

Projekts „Mācītspēks” tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/004 „Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” studiju programmas” un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas „Skolotājs”  licenču  ietvaros. Projektu īsteno Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte un nodibinājums „Iespējamā misija”, to pārrauga Izglītības un zinātnes ministrija.

Mācītspēks” ir atvērta platforma, kas apvieno izglītības sistēmu, dažādu jomu profesionāļus un skolēnus. Projekta “Mācītspēks” dalībnieki gadu pavadīs, vienlaikus studējot pedagoģiju, izglītības


Jauno inženieru nedēļa

Jauno inženieru nedēļa ir starppriekšmetu projekts , kurā vispusīgi pārbauda skolēnu zināšanas, spēju paust un pamatot savu viedokli, pielietot savas tehniskās, radošās iemaņas individuāli un komandas darbā – ar komandu prezentācijām, prāta spēlēm, praktiskiem un radošiem inženieru uzdevumiem tiek īstenots reizi semestrī.