RTU Inženierzinātņu vidusskolas dibinātājs ir SIA «RTU Inženierzinātņu vidusskola»
Reģistrācijas Nr. 40103765251
Juridiskā adrese: Rīga, Kronvalda bulvāris 1
Kontaktpersona: Artūrs Zeps,
e-pasts arturs.zeps@rtu.lv,
mob. Tālr.+371 26566442,
fakss +371 67089302

Publiski atvasinātas personas līdzdalības atbilstības Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta nosacījumiem pamatojums:
Rīgas Tehniskajai universitātei (RTU), publiski atvasinātai personai, pieder 100% kapitāldaļu SIA «RTU Inženierzinātņu vidusskola».

Atbilstības kritēriji:
1. SIA «RTU Inženierzinātņu vidusskola» nodrošina RTU attiecīgā pakalpojuma pieejamību nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols;
2. nozare ir stratēģiski nozīmīga;
3. nozarē atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku apmācības kvalitātes saturu
RTU inženierzinātņu vidusskola ir vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno vispārējās vidējās izglītības programmu ar padziļinātu matemātikas, fizikas, ķīmijas un programmēšanas apguvi (Licence Nr. V-3020, izsniegta 2020. gada 1. jūlijā) un vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu (Licence Nr. V-7612, izsniegta 2014. gada 16. oktobrī).
Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr. 3913803014.
Vidusskolas darbības pamatvirziens ir mācību un audzinošā darbība.
Vidusskolas mērķauditorija ir talantīgākie Latvijas eksakto mācību priekšmetu skolēni,
kuri ieguvuši vispārējo pamatizglītību, pārsvarā 15-16 gadus veci jaunieši
kuriem ir līdzīgas noteiktas vajadzības, intereses un spējas kvalitatīvi un augstā līmeni apgūt matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mācību priekšmetus, mācoties 10.-12. klasēs un iegūstot atestātu par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi
kuri vēlas attīstīt zinātnisko pasaules uzskatu un sagatavoties inženierzinātņu studijām RTU un darbībai zinātnē
kuri vēlas mācību procesā parādīt, pilnveidot savas zināšanas, prasmes un iemaņas, attīstīt radošās spējas
Vidusskolas darbības virsmērķis ir nodrošināt kvalitatīvu izglītību eksakto, humanitāro un sociālo zinību jomā, lai veicinātu skolēnu personības un tās potenciāla attīstību un īstenošanu visa mūža garumā un lai veidotu viņa spēju mainīties un atbildīgi vadīt pastāvīgās pārmaiņas sabiedrībā un darba tirgū. Prioritāri veicināt RTU zinātniskā un akadēmiskā personāla attīstību un konkurētspēju.

Vidusskolas stratēģiskie mērķi ir:

  • institucionālā ekselence;
  • kvalitatīva izglītība;
  • sadarbība ar RTU;
  • inženierzinātņu popularizēšana.

Izglītības programmas īstenošana uzsākta 2015./2016. mācību gadā.

Nolikums

GADA PĀRSKATS 2020.

Pašnovertejums_2020./2021.