RTU Inženierzinātņu vidusskolas dibinātājs ir SIA «RTU Inženierzinātņu vidusskola»
Reģistrācijas Nr. 40103765251
Juridiskā adrese: Rīga, Kronvalda bulvāris 1
Kontaktpersona: Artūrs Zeps,
e-pasts arturs.zeps@rtu.lv,
mob. Tālr.+371 26566442,
fakss +371 67089302

Publiski atvasinātas personas līdzdalības atbilstības Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta nosacījumiem pamatojums:
Rīgas Tehniskajai universitātei (RTU), publiski atvasinātai personai, pieder 100% kapitāldaļu SIA «RTU Inženierzinātņu vidusskola».

Atbilstības kritēriji:
1. SIA «RTU Inženierzinātņu vidusskola» nodrošina RTU attiecīgā pakalpojuma pieejamību nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols;
2. nozare ir stratēģiski nozīmīga;
3. nozarē atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku apmācības kvalitātes saturu
RTU inženierzinātņu vidusskola ir vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu (Licence Nr.V-7612, izsniegta 2014. gada 16. oktobrī).
Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr. 3913803014.
Vidusskolas darbības pamatvirziens ir mācību un audzinošā darbība.
Vidusskolas mērķauditorija ir talantīgākie Latvijas eksakto mācību priekšmetu skolēni,
kuri ieguvuši vispārējo pamatizglītību, pārsvarā 15-16 gadus veci jaunieši
kuriem ir līdzīgas noteiktas vajadzības, intereses un spējas kvalitatīvi un augstā līmeni apgūt matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mācību priekšmetus, mācoties 10.-12. klasēs un iegūstot atestātu par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi
kuri vēlas attīstīt zinātnisko pasaules uzskatu un sagatavoties inženierzinātņu studijām RTU un darbībai zinātnē
kuri vēlas mācību procesā parādīt, pilnveidot savas zināšanas, prasmes un iemaņas, attīstīt radošās spējas
Vidusskolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot augstas kvalitātes izglītības procesu, kas sekmētu izglītojamo izaugsmi par garīgi bagātām, fiziski veselām, radošām un sociāli aktīvām personībām, kas veiksmīgi iekļaujas mūsdienu mainīgās dzīves apstākļos un ir motivētas mūžizglītībai.
Vidusskolas stratēģiskie uzdevumi ir:
Īstenot kvalitatīvu uz mērķi orientētu izglītību;
Popularizēt inženierzinātnes kā nākotnes izglītības un karjeras perspektīvu;
Spēcināt eksakto mācību priekšmetu skolotāju kapacitāti.;
Izglītības programmas īstenošana uzsākta 2015./2016. mācību gadā.

Nolikums

GADA PĀRSKATS 2019

Pašnovērtējums 2019./2020.